Statut

Stowarzyszenia VINCENTIANUM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie VINCENTIANUM zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1393 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 • 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.

 • 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie, ul. Klasztorna 20,województwo świętokrzyskie.

 • 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 • 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profiludziałania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • 9

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o promowanie szeroko pojętego dziedzictwa i wartości chrześcijańsko-humanistycznych (duchowość, kultura i nauka), związanych z miejscem i historią Archiopactwa Cysterskiego w Jędrzejowie oraz osobą bł. Wincentego Kadłubka, skierowana jest przede wszystkim na rzecz mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.

 • 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

Głoszenie Ewangelii i popularyzowanie cysterskiego charyzmatu,

Twórcze wykorzystanie wielorakiego potencjału tkwiącego w dwunastowiecznym opactwie,

Tworzenie przestrzeni dla twórczych inicjatyw, których wspólnym mianownikiem będzie oddanie chwały Bogu i integralny rozwój człowieka,

Promowanie dziedzictwa chrześcijańskiego, zarówno duchowego jak i kulturalnego i naukowego,

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego,

integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

inicjowanie i kierowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,

wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,

inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,

popieranie i wspomaganie inicjatyw lokalnego społeczeństwa,

działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej,

aktywizacja ludzi starszych,

poprawa standardu życia lokalnej społeczności,

pielęgnowanie tożsamości chrześcijańskiej, narodowej i kulturalnej,

realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.

Działania na rzecz ochrony zabytków.

Działanie na rzecz rozwoju obszaru powiatu jędrzejowskiego w oparciu o aktywność lokalnej społeczności.

 • 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie wykładów otwartych, kół dyskusyjnych, sympozjów i innych form propagowania wiedzy i dziedzictwa,

organizowanie rekolekcji w duchu cysterskiego charyzmatu, dni skupienia oraz innych spotkań o charakterze religijno-duchowym,

organizowanie warsztatów, plenerów, wystaw, koncertów i innych form dydaktycznych promujących i rozpowszechniających dziedzictwo artystyczne, historyczne i humanistyczne związane z Archiopactwem i regionem świętokrzyskim.

współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, wymian, konferencji i doradztwa,

udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;

szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,

promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców,

prowadzenie „Domu gości” dla rekolektantów i uczestników organizowanych spotkań i warsztatów,

organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury,

wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii,

popularyzację rolnictwa ekologicznego,

promowanie produktów lokalnych,

uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,

współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia,

pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój dziedzictwa związanego z Archiopactwem, członków stowarzyszenia oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,

inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących realizacji celów Stowarzyszenia oraz stymulujących rozwój społeczności objętych działaniem członków Stowarzyszenia,

nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej,

Aplikowanie o finansowe środki zewnętrzne w tym unijne na realizację celów statutowych,

 • 12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 13
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 • 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

członków zwyczajnych,

członków wspierających,

członków honorowych.

 • 15
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 • 16
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

czynnego i biernego prawa wyborczego,

zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

 • 17
 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust. 2 pkt 2) i 3).
 • 18
 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §16 ust. 2 pkt 3).
 • 19
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 3. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres jednego roku;
 5. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 7. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i d), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 8. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 • 20

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

 • 21
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przyobecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu KomisjaRewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 • 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowywładz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

 • 23
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajnii członkowie honorowi.

z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 • 24
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie wliczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych naZebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 • 25
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecnościco najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków wdrugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.
 • 26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

uchwalenie Statutu i jego zmian,

uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek członkowskich,

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przezZarząd,

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

inne, wynikające z niniejszego statutu.

 • 27
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na żądanie Komisji Rewizyjnej,

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

 • 28
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3-7 członków. Walne Zebranie wybiera Członków Zarządu. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 • 29
 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 • 30

Zakres czynności Zarządu reguluje Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r.

Komisja Rewizyjna

 • 31
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
 • 32
 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 • 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 • 34
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 • 35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 • 36
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

składki członkowskie,

darowizny, zapisy i spadki,

wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

dotacje, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

Inne środki finansowe, pozyskane z funduszy zewnętrznych w tym unijnych.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 37

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej d drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 • 38
 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes, Wiceprezes lub dowolny członek Zarządu.
 2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 39
 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.